top of page

Privacyverklaring

KSK Ekeren Donk respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe KSK Ekeren Donk persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar KSK Ekeren Donk verantwoordelijke voor de verwerking is.

 

Voor de verwerkingen waar KSK Ekeren Donk enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie we zijn

Deze privacyverklaring gaat uit van KSK Ekeren Donk VZW, stamnummer 4383 en ondernemingsnummer BE 042 406 1135, gevestigd te De Oude Landen 135/1, 2180 Ekeren. Je kan ons bereiken via ons gerechtigde correspondent Steve Goossens. Steve Goossens is de contactpersoon van KSK Ekeren Donk voor vragen omtrent jouw privacy. Hij is te bereiken via mail - steveg@telenet.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

KSK Ekeren Donk verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum en -plaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Team

 • Contactpersonen of ouders

 • Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er

 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KSK Ekeren Donk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij KSK Ekeren Donk

 • Gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Steve Goossens, dan verwijderen wij deze informatie.

 

KSK Ekeren Donk privacyverklaring

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken KSK Ekeren Donk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden)

 • Mits jouw uitdrukkelijke toestemming via de aanmelding op de website kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen;

 • KSK Ekeren Donk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
   

Geautomatiseerde besluitvorming

KSK Ekeren Donk maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren KSK Ekeren Donk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Voor- en achternaam: 1 jaar na uitschrijving

 • Geboortedatum en -plaats: 1 jaar na uitschrijving

 • Adresgegevens: 1 jaar na uitschrijving

 • Telefoonnummer: 1 jaar na uitschrijving

 • E-mailadres: 1 jaar na uitschrijving

 • Team: 1 jaar na uitschrijving  Contactpersonen of ouders: 1 jaar na uitschrijving

 • Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er: 1 jaar na uitschrijving

 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider: 1 jaar na uitschrijving

 • Gegevens over sportieve evaluatie en opvolging: 1 jaar na uitschrijving

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KSK Ekeren Donk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KSK Ekeren Donk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KSK Ekeren Donk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KSK Ekeren Donk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Steve Goossens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. KSK Ekeren Donk wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KSK Ekeren Donk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Steve Goossens

bottom of page